Bukit Baru Old Folks’ Home Melaka

Visiting the old people from the Bukit Baru Old Folks’ Home Melaka.